Mavi » Mavi Haberleri » Cumhuriyet ve değerlerimiz

Cumhuriyet ve değerlerimiz

Cumhuriyet ve değerlerimiz

Cumhuriyet'le, çağdaş yönetim biçimine kavuşan Ulusumuz ve Devletimiz, dünyada takdirle karşılanan bir yeniden yapılanma ve dönüşüm sürecine girmiş, kısa sürede gerçekleştirdiği atılımlarla gelişen dünyada saygın bir konuma yükselmiştir

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması, laik, demokratik ve çağdaş yeni Türk Devleti'nin kurulmasının, devletin ve toplumun yeniden yapılanmasının yolunu açmıştır.

Cumhuriyet, bağımsızlık ve özgürlük savaşımı sırasında temelleri atılan, Türk insanının çağdaş dünyanın kavram ve değerleriyle buluşmasını, uygarlığın olanaklarından en iyi biçimde yararlanmasını amaçlayan bir yönetim biçimidir. Yüce Atatürk'ün, "Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimin amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tümüyle çağdaş ve tam anlamı ve biçimiyle uygar bir toplum durumuna ulaştırmaktır. Devrimimizin temel ilkesi budur." sözü, Cumhuriyet'in felsefesini ortaya koymaktadır. Cumhuriyet'in en büyük erdemi, Türk toplumunu ümmet anlayışından kurtararak, ulus olma bilincine kavuşturması, bireyi yurttaş konumuna yükseltmesidir.

Ulusal egemenlik ilkesini Devlet'in temeline yerleştiren Cumhuriyet, yurttaşların yönetime katılmasını, özgür istenciyle kendisini yönetecekleri seçmesini olanaklı kılmıştır. Cumhuriyet, insan yaşamına ve toplumsal düzene aklın ve bilimin öncülüğüyle yön verilmesini kabul eden özelliğiyle bir aydınlanma tasarımıdır.

Cumhuriyet'in bir başka erdemi, belirli kişi ya da bir topluluğun değil, tüm halkın çıkarını, kamu yararını gözönünde tutan, Yüce Önder'in deyişiyle "demokrasinin en çağdaş mantıksal uygulamasını sağlayan" bir devlet biçimi olmasından kaynaklanmaktadır. Evrensel kavram ve düşünce biçimlerinden etkilenerek, onları etkileyecek duruma gelmenin ve kültürümüzün gelişip, dünya kültürüyle bütünleşmesinin ön koşulu, ulusal kimlik, kişilik ve benliğimizi oluşturan ulusal değerlerimizin korunmasıdır. Kültürel değerler, bireylerin yaşam boyu gelişmelerine, daha nitelikli ve bilinçli bir yaşam sürmelerine olanak verir. Ulusal değerlerin korunması, toplum içinde ortak bakış ve yöneliş oluşturulmasına katkı sağlar.

Atatürk, Ulusunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak devrimleri gerçekleştirirken, ulusal birlik ve bütünlüğün oluşmasına ve sürekli kılınmasına katkıda bulunan öz kimliğimizin korunmasına ayrı bir önem vermiştir. Bizlere düşen görev, ulusal kimliğimizi pekiştirerek, öz değerlerimizi korumamız, zenginleştirmemiz ve gelecek kuşaklara aktarmamızdır.

Ödün vermeyeceğimiz temel amacımız, Türkiye'nin evrensel değerler ışığında gelişen, sorunlarını çözüme kavuşturabilen, hukuk devleti ilkesini tam olarak yaşama geçirmiş, demokratikleşme sürecini tamamlamış, gönenç düzeyi yüksek, herkese fırsat eşitliği sağlamış, bilgi toplumu düzeyine ulaşmış, geleceğe güvenle bakan bir ülke durumuna gelmesidir.

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, Türkiye'nin çağdaş ve demokratik bir ülke olarak varlığını ve gelişimini sürdürmesinin en önemli güvencesidir. Aydınlık yarınlara ulaşılmasında en büyük güvencemiz de, Türk Ulusu'nun birlik ve beraberliği, yurdunu ve bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan yaşam felsefesidir. Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması, Cumhuriyet'in tüm değerleriyle sonsuza değin yaşatılması hepimizin ortak sorumluluğudur.